LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KOMARCH (Slovenská komora architektov)
Pripomienka k: § 21
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Doplniť § 21 ods. 4 zmeniť prvú vetu: Skúška odbornej spôsobilosti sa uskutočňuje pred komisiou, ktorej predsedu a ostatných členov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia zo zamestnancov ministerstva, organizácie ochrany prírody, Slovenskej komory architektov za časť krajinná architektúra, ako aj... 

Odôvodnenie:
Slovenská komora architektov je samosprávna stavovská organizácia zriadená zákonom, ktorá o.i. vedie zoznam autorizovaných krajinných architektov a organizuje a personálne zastrešuje sústavné vzdelávanie autorizovaných krajinných architektov. Rovnako realizuje zabezpečenie získania odbornej spôsobilosti a autorizácie autorizovaných krajinných architektov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. Disponuje tak personálnymi kapacitami, ako aj praktickými skúsenosťami, ktoré je možné pri zabezpečovaní skúšok podľa zákona 543/2002 Z.z.. Účasť zástupcu Slovenskej komory architektov je rovnako odôvodnená rozsahom činností, ktoré získaná odborná spôsobilosť zahŕňa, nakoľko zahŕňa aj činnosti autorizovaného krajinného architekta.