LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KOMARCH (Slovenská komora architektov)
Pripomienka k: § 21
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Doplniť: § 21 ods. 1 písm. b) o dovetok „alebo údaje o získanej kvalifikácií v odbore autorizovaný krajinný architekt" 
Doplniť: § 21 ods. 1 písm. c) o dovetok „alebo doklad o získanej autorizácií v odbore autorizovaný krajinný architekt"
Doplniť § 21 ods. 2 o vety: Požadovaným vzdelaním je rovnako vzdelanie v oblasti poľnohospodárskych a krajinárskych vied so zameraním na krajinnú a záhradnú architektúru alebo krajinné inžinierstvo alebo iné vzdelanie, na základe ktorého je možné získať autorizáciu krajinného architekta podľa osobitných predpisov (§2 zákona č. 138/1992 Zb.)   

Odôvodnenie:
Rozsah odbornej spôsobilosti, na ktoré má byť spôsobilá autorizovaná osoba podľa § 28a ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z. zahŕňa aj činnosti, ktoré pri výkone svojho povolania realizujú autorizovaní krajinní architekti. Predmetom vyhlášky a legislatívnej úpravy nemôžu byť len činnosti smerujúce ku ochrane krajiny, ale musia tam byť zahrnuté aj činnosti, ktoré smerujú popri ochrane krajiny aj k tvorbe krajiny. Spracovanie dotknutých dokumentov preto nie je možné realizovať bez súčinnosti dotknutých profesií ekológov, environmentalistov a ostatných analytických profesií s profesiou autorizovaných krajinných architektov. 
Počas vytvárania a realizácie ochranných opatrení krajiny dochádza o.i. aj k zmenám celého územia a takúto zmenu je potrebné považovať za tvorbu krajiny. Tvorba krajiny je ale činnosť, ktorá v zmysle príslušných predpisov a obsahu vzdelania patrí do pôsobnosti autorizovaných krajinných architektov. Do rozsahu oprávnení autorizovaného krajinného architekta rovnako patrí vykonávanie predprojektovej činnosti, najmä na spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích prieskumov a rozborov, na spracúvanie podkladov, prieskumov a rozborov na architektonické štúdie a urbanistické štúdie a na spracúvanie krajinnoekologických plánov. Na viac platí, že autorizovaný krajinný architekt musel absolvovať autorizáciu v zmysle § 2 zákona č. 138/1992 Zb. a teda aj bez zápisu do ďalšieho zoznamu odbornej spôsobilosti je osobou odborne spôsobilou a uznanou samostatnou štátnou skúškou. 

Navrhovaná zmena je aj v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/958 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní, nakoľko cieľom navrhovanej úpravy je predchádzať neprimeraným obmedzeniam prístupu k odborným činnostiam alebo výkonu týchto činností, ako aj riadne fungovanie vnútorného trhu.