LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.)
Pripomienka k: § 22 ods. 14 a 15
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Návrh: Z dôvodu jednoznačnosti je potrebné doplniť, že body 14 a 15 sa nevzťahujú na výruby vykonávané na základe oznámenia podľa §47 ods. 7 zákona. Máme skúsenosť, že niektorí úradníci potom žiadajú v teréne označovať aj výruby v ochranných pásmach elektrických vedení.
Odôvodnenie: Navrhované doplnenie vyvstáva z potrieb praxe, nakoľko ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy máme skúsenosť, že niektoré úrady žiadajú v teréne označovať aj výruby v ochranných pásmach elektrických vedení.