LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.)
Pripomienka k: § 22 ods. 13 písm. d)
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Návrh: Na záver ust. § 22 ods. 13 písm. d) navrhujeme doplniť: „Uvedená špecifikácia sa nevzťahuje na prípady oznámení o plánovanom výrube v ochranných pásmach elektrických vedení.“
Odôvodnenie: Proti tomuto ustanoveniu je potrebné vzniesť zásadnú pripomienku. Vzhľadom k tomu že sa uvedené týka desiatok tisícov kilometrov koridorov elektrických vedení, v ktorých sa dreviny musia pravidelne odstraňovať v 4 až 5 ročných cykloch z dôvodu zaistenia ochrany zdravia a života človeka, takáto inventarizácia drevín pred ich výrubom v ochrannom pásme vedení, kde Zákonom o energetike je obmedzená prípustná výška drevín a nariadené udržiavanie bezlesia je neúčelná, časovo náročná a znamená zbytočne vynaložené značné finančné prostriedky ako na strane prevádzkovateľov elektrických vedení, tak aj štátnej správy.