LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.)
Pripomienka k: § 22 ods. 13 písm. b)
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Návrh: Na záver ust. § 22 ods. 13 písm. b) navrhujeme doplniť nasledujúcu formuláciu: „....pre koridory elektrických vedení je postačujúce predložiť mapu s vyznačením osi vedenia a hraníc zákonného ochranného pásma, v ktorom platia obmedzenia týkajúce sa vysádzania a pestovania drevín, ako aj povinnosť udržiavania bezlesia.“
Odôvodnenie: Oprávnenie na výrub drevín vyplýva pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy priamo z osobitného zákona. Navrhujeme doplniť, že pre koridory elektrických vedení je postačujúca mapa s vyznačením osi vedenia a hraníc zákonného ochranného pásma v ktorom platia obmedzenia týkajúce sa vysádzania a pestovania drevín, ako aj povinnosť udržiavania bezlesia. Požadovanie predloženia označenia parcely katastra nehnuteľnosti môže pri jednom oznámení predstavovať aj zoznam stoviek parciel.