LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.)
Pripomienka k: § 22 ods. 9
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Návrh: Navrhujeme na záver ust. § 22 ods. 9 doplniť nasledujúcu formuláciu „ako aj stav keď sa drevina v dôsledku svojho rastu priblížila k elektrickému vedeniu na vzdialenosť menšiu, ako sú bezpečné vzdialenosti uvedené v platných technických normách a stav, keď výška dreviny presiahla maximálne prípustné výšky drevín v ochranných pásmach elektrických vedení v zmysle osobitného zákona.“
Odôvodnenie: Za bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka je nevyhnutné považovať aj stav, keď drevina sa v dôsledku svojho rastu priblížila k elektrickému vedeniu na vzdialenosť menšiu, ako sú bezpečné vzdialenosti uvedené v platných technických normách a stav, keď výška dreviny presiahla maximálne prípustné výšky drevín v ochranných pásmach elektrických vedení v zmysle príslušného paragrafu zákona o energetike.