LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.)
Pripomienka k: § 5 ods. 3
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Návrh: § 5 odsek 3 navrhujeme doplniť za „najmä na trojpodlažných a viacpodlažných budovách“ nasledujúcu časť: ..., ak orgán ochrany prírody a krajiny tak určil vo svojom stanovisku ... 
Odôvodnenie: Navrhované znenie by znamenalo, že pre všetky nové stavby, ako aj úpravy stavieb vrátane udržiavacích prác by musel byť vypracovaný odborný posudok oprávnenou osobou, čo považujeme predovšetkým u líniových stavieb za neefektívne.