LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.)
Pripomienka k: § 1 ods. 2 písm. e)
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Návrh:  V § 1 ods. 2  vypustiť písmeno  e),  v prílohe č. 1 žiadame vypustiť posledný stĺpec označený ako „Záber biotopu“ a v poznámkach pod čiarou v prílohe č.1 žiadame vypustiť bod 4. 

Odôvodnenie: V § 1 ods. 2 písmena e) návrhu vyhlášky sa uvádza, že pri vydávaní súhlasu na zásah do biotopu má orgán ochrany prírody prihliadať na možnosti záberu biotopu uvedené v prílohe č. 1, kde je v tabuľke posledný stĺpec označený ako „Záber biotopu“ a v kolónke je písmeno „x“  = nie je možný žiadny záber. Termín  „záber biotopu“, návrh vyhlášky bližšie nešpecifikuje. 

V praxi to bude znamenať, že poškodenie alebo zničenie týchto biotopov sa zakazuje. Môže nastať situácia, kedy by bolo možné nejakú činnosť povoliť aj v území zaradenom do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 – napr. investície v súlade so zákonom o energetike, ale súhlas na zásah do biotopu nebude pre uplatnenie § 1 ods. 2 písm. e) návrhu vyhlášky možný.