LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.)
Pripomienka k: § 1 ods. 2 písm. d)
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Návrh: V ust. § 1 ods. 2 písm. d) navrhujeme uviesť, kde sa uvedená skutočnosť dá získať.

Odôvodnenie: Pri vydávaní súhlasu podľa § 6 na zásah do biotopu mimo chránených území, postupujú orgány ochrany prírody tak,  že vo vyjadrení podľa § 9 zákona č. 543/2002 Z.z. na existenciu biotopu len upozornia (niekedy ani to nie). Zároveň nie je zrejmé ako sa bude zisťovať " vzácnosť biotopu". Nie je zrejmé, kde sú tieto údaje uvedené. Pri rekonštrukciách distribučných vedení sme sa stretli s prístupom organizácie ochrany prírody, že nás až v konaní o vydaní súhlasu pracovníci upozornili na konkrétny biotop, ktorý bol mapovaný ako vzácny.