LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava)
Pripomienka k: § 27 ods. 6
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v § 27 ods. 6) za slovo „tvorí“ doplniť slovo „záväzný“.

Odôvodnenie:
V priebehu územného a stavebného konania je územnoplánovacia dokumentácia záväzná, takisto by mal byť záväzný aj ÚSES, ktorý sa do nej premietne, inak nie je dostatočne silným nástrojom na uplatňovanie záujmov ochrany prírody a krajiny.