LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava)
Pripomienka k: prílohe č. 37
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme bod e) upraviť v nasledovnom znení:
„ide o neperspektívnu drevinu z náletu alebo výmladkov a jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia“.
Odôvodnenie:
V praxi dochádza k znižovaniu spoločenskej hodnoty drevín najmä pri stavebných zámeroch, pri ktorých spravidla drevina v čase realizácie zámeru nie je v súlade s plánovaným využívaním napriek tomu, že by mohla na stanovisku zotrvať ešte pomerne dlhý čas a plní ekologické a v niektorých prípadoch aj estetické funkcie (solitéry, ktoré sa dostanú do konfliktu s výstavbou a pod.)