LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava)
Pripomienka k: § 42 ods. 5
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme znenie § 42 ods. 5) v nasledovnom znení:

„5) Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov. Pri zoskupení krovín rovnakého druhu sa vypočíta priemerná výška z nameraných hodnôt. Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká skupina krov, kde sa viac ako 50 % jednotlivých jedincov krov vzájomne korunami dotýkajú alebo vzdialenosť medzi jednotlivými krami je menšia ako 1 m“.

Odôvodnenie:
Pri rôznorodých porastoch krov môže dochádzať k umelo vytvorenému znižovaniu spoločenskej hodnoty drevín na základe striktného výkladu „zapojenosti“ korún a medzerovitosti porastov.