LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava)
Pripomienka k: § 22 ods. 9
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme znenie § 22 ods. 9) v nasledovnom znení: 

„g) Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, silný vietor, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy alebo eróziu. Môže ísť aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa v intraviláne obcí a miest nachádzajúcich sa na miestach s vysokou frekvenciou pohybu ľudí, alebo na miestach kde ich pád môže spôsobiť značnú škodu na majetku“.
Odôvodnenie:
V intraviláne mesta môžu predstavovať dreviny nebezpečenstvo napriek vykonaným opatreniam a môže dôjsť k situácii, kedy je potrebný neodkladný zásah na odvrátenie bezprostredného nebezpečenstva.