LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava)
Pripomienka k: § 22 ods. 6
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v § 22 ods. 6 doplniť za jednotlivé ustanovenia odkazy na príslušné arboristické štandardy výsadby, ošetrovania a ochrany drevín:

             „Arboristický štandard 1. Rez stromov
 Arboristický štandard 2. Ochrana drevín pri stavebnej činnosti
 Arboristický štandard 3. Hodnotenie stavu stromov
 Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“

Odôvodnenie:
Pri výsadbe, ošetrovaní, údržbe a ochrane drevín považujeme za nevyhnutné uplatňovanie najnovších odborných poznatkov. Aplikačná prax zákona často prehliada odbornú stránku danej problematiky pri schvaľovacích procesoch, ochrane a údržbe drevín. Pre dosiahnutie trvalo udržateľnej vzrastlej zelene v mestách je nutné pristupovať k danej problematike s náležitou odbornosťou. Vzhľadom k tomu, že Arboristické štandardy uvedené v texte pripomienky vyššie sú spracované inštitúciami, ktoré sú v danej oblasti rešpektovanými odbornými autoritami a garantmi, považujeme za potrebné, aby boli dané metodické materiály brané do úvahy ako relevantný podklad pri ochrane a údržbe drevín.