LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava)
Pripomienka k: § 22
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v § 22 ods. 1 za slovné spojenie „na predchádzanie ich“ doplniť slovo „poškodzovania“.

Odôvodnenie:
Jednou zo základných činností pri ochrane drevín by malo byť aj predchádzanie ich poškodzovaniu, ktoré môže mať fatálne následky na ich životnosť a prevádzkovú bezpečnosť. Týka sa to najmä poškodzovania drevín pri rozkopávkach, zemných prácach, stavebných činnostiach, neodborných orezoch a pod.. Pri ochrane drevín je potrebné uplatňovať proaktívny prístup na predchádzanie poškodzovania drevín (vyžadovanie dokumentácie ochrany drevín na stavenisku, vyžadovanie odbornej spôsobilosti pri orezoch a pod.).