LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 31
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K § 31: V § 31 ods. 4 písm. b) slová „štatutárneho zástupcu alebo konateľa“ navrhujeme nahradiť slovami „štatutárneho orgánu alebo jeho členov“ a v § 31 ods. 4 písm. d) slová „osoby štatutárneho zástupcu alebo konateľa“ nahradiť slovami „štatutárneho orgánu alebo jeho členov“. 

Odôvodnenie: Podľa § 55 ods. 6 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyčiarkne zo zoznamu právnickú osobu, ktorej štatutárny orgán alebo jeho člen bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia spáchaný z nedbanlivosti. Navrhujeme používať tu istú terminológiu, ktorá je zavedená v zákone.