LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 17
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K § 17: Navrhujeme § 17 doplniť odsekom 10, ktorý znie: 
„(10) Dermoplastický preparát chráneného živočícha sa nezameniteľne označuje značkou, ktorej konštrukcia vylučuje viacnásobné použitie.“.

Odôvodnenie: Útvarmi Policajného zboru boli v posledných rokoch vykonávané viaceré vyšetrovania prípadov nelegálnej držby loveckých trofejí, či už chránených živočíchov na území Slovenskej republiky alebo exemplárov druhov živočíchov ohrozených medzinárodným obchodom s podozrením zo spáchania trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305 Trestného zákona v znení neskorších predpisov. Počas vyšetrovaní boli pri domových prehliadkach opakovane nachádzané trofeje, pri ktorých podozrivá osoba nebola schopná predložiť doklady preukazujúce legálnosť ich nadobudnutia.

V priebehu niekoľkých týždňov však podozrivá osoba dodatočne preukázala, že trofeje, ku ktorým v čase vykonania prehliadky nemala žiadne doklady boli zapožičané od iných osôb, ktoré ich vlastnili v súlade s právnymi predpismi. Tieto osoby im dodatočne za týmto účelom vystavili potvrdenia a svojimi výpoveďami potvrdili ich pravosť. Tento postup sa opakoval aj v prípadoch, kedy sme mali s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou preukázané, že exempláre boli získané nelegálne. Bez nezameniteľného označovania neživých exemplárov, podobne ako sa už v súčasnosti označujú ulovené jedince vybraných druhov poľovnej zveri, nie je možné vylúčiť legalizovanie nelegálne získaných neživých exemplárov. V tejto súvislosti si dovoľujeme pripomenúť, že zákonodarca nezameniteľnému označeniu prisúdil pomerne vážne postavenie, pretože podľa § 305 ods. 3 písm. c) Trestného zákona je jeho falšovanie trestným činom.