LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.)
Pripomienka k: §22
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Návrh:
Navrhujeme doplniť v § 22 nový odsek 16 v znení:
„(16) Predchádzajúce odseky 14 a 15 tohto ustanovenia sa nevzťahujú na výruby vykonávané na základe oznámenia o plánovanom výrube drevín podľa § 47 odsek 7 zákona.
Odôvodnenie:
Navrhované doplnenie vyvstáva z potrieb praxe. Jednoznačným zadefinovaním sa predíde rôznorodým aplikáciám na strane príslušných orgánov, nakoľko ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy máme  skúsenosť, že niektoré príslušné orgány ochrany prírody žiadajú označovať v teréne aj výruby v ochranných pásmach elektrických vedení na základe oznámenia o plánovanom výrube drevín.