LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.)
Pripomienka k: §22
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Návrh:
§ 22 odsek 13 písm. d) navrhujeme v závere doplniť nasledovne:
(13) písm. d) ... Uvedená špecifikácia sa nevzťahuje na prípady oznámení o plánovanom výrube v ochranných pásmach elektrických vedení. 
Odôvodnenie:
Vzhľadom k tomu, že sa prevádzkové opatrenia dotýkajú desať tisícov kilometrov koridorov elektrických vedení, v ktorých sa dreviny musia odstraňovať v pravidelných intervaloch z dôvodu zaistenia ochrany zdravia a života človeka, ako aj predídenia škôd na majetku, takáto inventarizácia drevín pred ich výrubom v ochrannom pásme vedení, kde osobitným právnym predpisom - zákonom o energetike je obmedzená prípustná výška drevín a nariadené udržiavanie bezlesia je neúčelná, časovo náročná a znamená neúčelne vynaložené značné finančné prostriedky ako na strane prevádzkovateľov elektrických vedení, tak aj štátnej správy.