LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.)
Pripomienka k: § 22
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Návrh:
§ 22 ods. 13 písm. b) navrhujeme doplniť v závere nasledujúcu vetu:
„(13) písm. b) ....pre koridory elektrických vedení je postačujúce predložiť mapu s vyznačením osi vedenia a hraníc zákonného ochranného pásma, v ktorom platia obmedzenia týkajúce sa vysádzania a pestovania drevín, ako aj povinnosť udržiavania bezlesia.   
Odôvodnenie:
Uvedené navrhujeme explicitne upraviť z dôvodu jednoznačného zadefinovania, čo má prevádzkovateľ distribučnej sústavy predkladať pri oznámení o plánovanom výrube, aby sa predišlo prípadnej nejednotnosti pri aplikácii v praxi ako aj zbytočným administratívnym zaťaženiam na strane prevádzkovateľa distribučnej sústavy realizujúceho výrub, ktorého oprávnenie na výrub dreviny vyplýva už z osobitného zákona.