LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.)
Pripomienka k: § 22
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Návrh:
§ 22 ods. 9 navrhujeme poslednú vetu doplniť nasledovne:
Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy, eróziu ako aj stav keď sa drevina v dôsledku svojho rastu priblížila k elektrickému vedeniu na vzdialenosť menšiu, ako sú bezpečné vzdialenosti uvedené v platných technických normách a stav, keď výška dreviny presiahla maximálne prípustné výšky drevín v ochranných pásmach elektrických vedení v zmysle osobitného zákona.
Odôvodnenie:
Uvedené ustanovenie navrhujeme rozšíriť v rámci demonštratívneho výpočtu priamo do znenia vyhlášky, a to z dôvodu, aby bolo zrejmé, že aj takéto prípady môžu bezprostredne ohrozovať život, zdravie človeka ako aj byť bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku.