LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.)
Pripomienka k: § 22
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Návrh:
Za ustanovenie § 22 odsek 11 navrhujeme doplniť nový odsek 12 v znení:
(12)  Ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín z dôvodu umiestnenia líniovej stavby veľkého rozsahu, doklady podľa ods. 10 písm. b) sa nevyžadujú, k žiadosti sa prikladá situácia stavby v mierke 1:10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.
Odseky 12 až 15 s ohľadom na navrhovaný nový odsek 12 navrhujeme v nadväznosti prečíslovať.
Alternatívne navrhujeme uvedené ustanovenie zapracovať do novo navrhovaného odseku 11 a upraviť ho v zmysle súčasného znenia platnej vyhlášky:
(11) Doklady podľa odseku 10 písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, pre ktorú možno pozemok, na ktorom rastú dreviny, vyvlastniť. 9) K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje grafické znázornenie trasy stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.
Odôvodnenie:
Pri zvlášť rozsiahlych líniových stavbách o dĺžke niekoľkých kilometrov nie je účelné vyžadovať jednotlivé parcelné čísla pozemkov, zvlášť keď sa nevyžadujú ani pre konanie podľa stavebného zákona a pre identifikáciu lokality postačuje grafická situácia.  
V súčasnosti je aj v platnom znení vyhlášky č. 24/2003 Z.z. koncipované ustanovenie, ktoré uvedené zohľadňuje a uvedené nevyžaduje predkladať: 
§17 odsek (9) Doklady podľa odseku 8 písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. 9) K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1:50 000 alebo 1:10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.