LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.)
Pripomienka k: § 5
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Návrh:
§ 5 odsek 3 navrhujeme doplniť za „najmä na trojpodlažných a viacpodlažných budovách“ nasledujúcu časť:
..., ak orgán ochrany prírody a krajiny tak určil vo svojom stanovisku,...
Odôvodnenie:
Navrhnuté pôvodné znenie znamenalo, že pre všetky nové stavby, ako aj úpravy stavieb vrátane udržiavacích prác by musel byť obligatórne vypracovaný odborný posudok oprávnenou osobou. V prípade líniových stavieb, ako aj iných elektroenergetických zariadení vrátane ich úprav, rekonštrukcií uskutočňovaných na strane prevádzkovateľa distribučnej sústavy sa javí ako neefektívne a zbytočne administratívne zaťažujúce uvedené ustanovenie aplikovať aj s prihliadnutím na verejný záujem výstavby.