LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPF (Slovenský pozemkový fond)
Pripomienka k: § 33
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Podľa § 61 ods. 8 zákona, podmienky zámeny a výkupu ustanoví ministerstvo v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva, ministerstvom obrany a Slovenským pozemkovým fondom všeobecne záväzným právnym predpisom. Podmienky zámeny so SPF ministerstvo nekomunikovalo. Upozorňujeme, že aktuálne sú podmienky zámeny pozemkov vo vlastníctve štátu v správe SPF upravené v nariadení vlády SR č. 238/2010 Z.z., čo je právny predpis vyššej právnej sily a niektoré ustanovenia sú v rozpore s navrhovanou úpravou § 33 vyhlášky, čím vznikne problém s vykonateľnosťou predpisu.