LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚRZVNL (ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska)
Pripomienka k: vlastný materiál
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
§ 45 žiadame zrušiť v celom rozsahu 

Zdôvodnenie: 


- nerešpektuje tradičné technologické systémy chovu hospodárskych zvierat na Slovensku, ktoré tu pretrvávajú celé stáročia a ktoré majú význam z hľadiska
 krajinotvorby, enviromentálnej rovnováhy a podpore biodiverzity lúčnych a pasienkových porastov.
- ohrozuje sektor chovu oviec a kôz, ktorý je v európskej únii zadefinovaný ako citlivý sektor.
- výrazne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Spôsobili by zníženie konkurencieschopnosti slovenských chovateľov v spoločnom európskom
 priestore.
- radikálnemu znižovaniu počtu chovaných oviec, čo by znamenalo ako dôsledok znižovanie zamestnanosti na vidieku a to najmä zamestnanosti
 ohrozených skupín obyvateľov vidieka.
- preventívne opatrenia tak ako sú navrhnuté výrazne zmenia ráz krajiny, ohrozia prirodzenú migráciu zveri, ohrozia divú zver na živote, keďže hrozí
 poškodenie zdravia zveri pri prekonávaní prekážok.
- je nevyhnutné si uvedomiť, že hlavne chov oviec a kôz v podhorských a horských oblastiach vo veľkej miere prispieva k ekologickej stabilite krajiny a
 ich zníženie by zapríčinilo pokles diverzity lúčnych biotopov, negatívne ovplyvnil protieróznu a retenčnú funkciu trvalo trávnych porastov a postupne 

 by sa ráz vidieka pre oko turistu stal nezaujímavým.
- výrazne negatívne sa navrhované opatrenia dotknú aj možností voľného pohybu turistov v prírode. Tí budú obmedzovaný aj z hľadiska voľného pohybu
 strážnych psov a chovateľov stavia ich do pozície obmedzovača rozvoja cestovného ruchu, čo môže mať dopad na znižovanie stavov hospodárskych zvierat.
- návrh nie je správne formulovaný ani vo vzťahu k účinnosti vyhlášky, ktorá počíta s účinnosťou od 1. januára 2021 a vzápätí vyžaduje držbu minimálne 18
 mesačných psov, ktoré boli vychované spolu so stádom.
- náklady na kúpu, chov a držbu psa zvýšia náklady na chov hospodárskych zvierat. Je potrebné si uvedomiť, že chovatelia oviec a iných druhov     hospodárskych zvierat nie sú profesionálni kynológovia a chýba im osveta o výchove a výcviku takýchto psov.
- pri využívaní týchto opatrení podľa písm. b môže dôjsť pri nesprávne vedenom psovi k zraneniu tretích osôb ako napr. turistov, cyklistov, hubárov a
 podobne. Ak dôjde k takémuto poškodeniu, kto bude znášať spôsobené škody?
- rovnako súčasná legislatíva neurčuje čo v prípade, ak pastiersky strážny pes usmrtí chráneného živočícha. V prípade, že sa tento skutok bude posudzovať
 podľa § 305 ods. 1 písm. b) Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. hrozí chovateľovi hospodárskych zvierat resp. poverenému pracovníkovi trest odňatia    slobody až do výšky 2 rokov.
- v prípade drobnochovateľov, ktorých stáda sú napr. do 10 kusov je obstaranie dvoch kusov psov nezmyselné.