LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ISP (Iniciatíva stráže prírody)
Pripomienka k: K § 34 ods. 3 písm. a) a b)
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Z dôvodu, že § 72 ods. 1 písm. e) zák. č. 543/2002 Z. z. vyžaduje od člena stráže prírody zdravotnú, psychickú a fyzickú spôsobilosť a v predloženom znení preukázanie spôsobilosti pri niektorých kandidátoch absentuje, navrhujeme nové znenie § 34 ods. 3 písm. a) a b), ktoré znie: 
„a) lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu člena stráže prírody vypracovaný na základe zdravotného vyšetrenia so záverom, ktorý znie: „Aktuálne zdravotne a fyzicky spôsobilý vykonávať vykonávať funkciu člena stráže prírody.“ nie starším ako jeden rok, ak nie je držiteľom zbrojného preukazu,
b) psychologický posudok vypracovaný na základe psychologického vyšetrenia so záverom vyšetrenia, ktorý znie: „Aktuálne psychicky spôsobilý vykonávať vykonávať funkciu člena stráže prírody.“ nie starším ako jeden rok, psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší ako jeden rok alebo fotokópiu platného zbrojného preukazu,".
Keďže k žiadosti o vydanie zbrojného preukazu sa predkladá  lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, máme za to že zbrojný preukaz je dostatočným dôkazom o zdravotnej, psychickej a fyzickej spôsobilosti vykonávať funkciu člena stráže prírody.

Alebo alternatívne preukazovanie zdravotnej, psychickej a fyzickej spôsobilosti vykonávať funkciu člena stráže prírody zjednodušiť a navrhujeme nové znenie § 34 ods. 3 písm. a) a ktoré znie: „a) potvrdenie všeobecného lekára  o zdravotnej, psychickej a fyzickej spôsobilosti vykonávať funkciu člena stráže prírody nie staršie ako jeden rok alebo fotokópiu platného zbrojného preukazu,“a písm. b) navrhujeme vypustiť a písm. c) a d) označiť ako písm. b) a c). Máme za to, že všeobecný lekár vie posúdiť zdravotnú, psychickú a fyzickú spôsobilosť vykonávať funkciu člena stráže prírody.