LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Sabo, Peter
Pripomienka k: Pripomienky k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543.2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - LP.2020.537
Dátum vytvorenia: 29.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Pripomienky sú zásadné

1. V § 5 „Podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov a zoznam vybraných druhov chránených živočíchov, ktorých úhyn sa preukazuje (k § 35 ods. 9 zákona)“ v odseku 2 „Ochrana chránených živočíchov zahŕňa najmä“ žiadam doplniť nové písmeno s textom, ktoré znie nasledovne: „e) ochranu ich prirodzeného správania, predovšetkým v spojitosti s ochranou ich potravného a pohybového správania s dôrazom na zabránenie vzniku návykov smerujúcich k postupnej synantropizácii.“

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Súčasná ochrana chránených druhov nezabezpečuje ich ochranu pred negatívnymi vplyvmi spojenými so zámerným predkladaním potravy voľne žijúcej zveri do biotopov ich prirodzeného výskytu. Zvlášť negatívne sa to prejavuje vo vzťahu k ochrane populácií medveďa hnedého. Systematické predkladanie krmiva, ktoré medvede skôr, či neskôr nájdu vedie k tomu, že takúto lokalitu vyhľadávajú cielene a zdržujú sa v jej blízkosti. Atraktívne krmivá spôsobujú koncentrovanie chránených druhov v ich blízkosti, navykanie na zdroje potravy získavané od ľudí a v prípade medveďov predstavujú významný medzičlánok vedúci k postupnej synantropizácii hlavne mladších a dospievajúcich medveďov. Ochrana chránených druhov musí zahŕňať i ochranu ich prirodzeného správania a teda je nevyhnutné zabrániť vytváraniu takých podmienok minimálne v chránených územiach, ktoré prirodzené správanie narúšajú.

2. V § 26 „Dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny“ v odseku 1 žiadam doplniť za druhú vetu novú vetu, ktorá znie: „Dokumentácia rešpektuje zákonné obmedzenia platné pre jednotlivé stupne ochrany a neumožňuje vykonávanie činností, ktoré zákon v danom stupni ochrany zakazuje alebo na ktoré je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.“

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Poznatky z praxe odhalili toxický problém obchádzania zákonných obmedzení určených pre jednotlivé stupne ochrany. V prípade, že napríklad projekty ochrany, či programy starostlivosti navrhujú a následne umožňujú realizovať činnosti zakázané zákonom, narastá neprehľadnosť, ktorá ďalej zvyšuje komplikovanosť systému ochrany prírody a znižuje jeho vierohodnosť. Zakázané činnosti musia platiť rovnakou mierou pre všetkých, čo je zvlášť nevyhnutné pre reálne zabezpečenie ochrany najprísnejšie chránených území, v ktorých ako jediných zákon umožňuje prirodzený vývoj prírodných spoločenstiev. Z hľadiska reformy systému ochrany prírody je prínosné rozdeliť chránené územia len do dvoch kategórií a to prísne chránené a manažované. Pokiaľ však platia stupne ochrany je nevyhnutné rešpektovať zákonné obmedzenia určené jednotlivými stupňami.

3. V § 28 „Dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny“ odsek 1 žiadam doplniť za poslednú vetu novú vetu, ktorá znie: „Projekt ochrany chráneného územia s najvyšším stupňom ochrany obsahuje  v predmete ochrany ochranu prirodzených procesov.“

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Iba ochrana prirodzených procesov zahrnutá priamo do predmetu ochrany prísne chránených území môže zabezpečiť reálne a praktické odlíšenie prísne chránených území od území manažovaných, v ktorých je ochrana založená na manažmente a cielených zásahoch uskutočňovaných v prospech ochrany vybraných skupín živočíchov alebo rastlín. Zavedenie ochrany prirodzených procesov do predmetu ochrany považujeme za kľúčové pre reálne zabezpečenie existencie území, v ktorých bude umožnený prirodzený vývoj geobiologického spoločenstva s vylúčením zámerných ľudských zásahov. Takéto územia majú v krajine mimoriadny význam z hľadiska vytvárania a upevňovania siete ekologických väzieb a slúžia ako reálne fungujúce biocentrá s nerušeným priebehom evolučných procesov.

4. V prílohe č. 31 v časti E „Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených území a ich ochranných pásiem obsahuje“ žiadam doplniť nový bod, ktorý znie: „Počet jedincov chránených a nechránených druhov usmrtených v rámci výskumu alebo prieskumu.“

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Akceptovanie tejto pripomienky prinesie prehľad o miere usmrcovania druhov v chránených územiach. Používanie metód, pri ktorých dochádza k usmrcovaniu živočíchov je bežnou súčasťou entomologických prieskumov, či výskumov, ktoré pokiaľ sú koncentrované do určitých vyhľadávaných lokalít, môžu spôsobovať nadmernú záťaž pre existujúce spoločenstvá napr. hmyzu. Túto záťaž nie je možné primerane vyhodnotiť bez poznania početnosti usmrtených druhov v rámci realizovaných výskumov a prieskumov. 

5. V §  23 odsek 2 „Obsah registra osobitne chránených častí prírody a krajiny je uvedený v prílohe č. 18.“ žiadam doplniť vetu, ktorá znie: „Informácie z registra ako aj základná dokumentácia (projekt ochrany, program starostlivosti, vyhláška) sú verejne dostupné na webovom portáli ministerstva alebo jeho organizačnej zložky.“

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR dostupný on-line obsahuje čiastočné, neúplné a nedostatočné informácie o chránených územiach. Nie je dostupná nielen základná dokumentácia k chráneným územiam, ale ani základné informácie o samotnom území, informácie o výskumoch, ktoré tam boli realizované alebo aktuálne prebiehajú, či informácie o výnimkách udelených na zakázané činnosti. Napríklad Chránený areál Pečniansky les má 2., 3. a 4. stupeň ochrany, avšak dostupná je iba informácia o celkovej výmere územia (výmera k jednotlivým stupňom uvedená nie je) a nedostupná je aj mapa, podľa ktorej by bolo zrejmé, kde platia jednotlivé stupne ochrany. Nedostupnosť informácií o chránených územiach vytvára informačné vákuum a zhoršuje i mieru kontroly nelegálnych aktivít zo strany verejnosti.