LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienka k: K poznámke pod čiarou k odkazu 8
Dátum vytvorenia: 27.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Poznámku pod čiarou k odkazu 8 navrhujeme upraviť takto: „Napríklad STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (83 7010).“.

Odôvodnenie: Dosiahnutie súladu s platnou sústavou slovenských technických noriem a s pravidlami uvádzania odkazov na technické normy v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR.