LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Kadlečík, Ján, RNDr.
Pripomienka k: Príloha č. 25 OBSAH DOKUMENTU REGIONÁLNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY
Dátum vytvorenia: 27.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme upraviť a doplniť nasledovne:

ANALYTICKÁ ČASŤ
2.4     Zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, dopravná infraštruktúra, budovy a iné)
Zdôvodnenie: Dopravná infraštruktúra zahŕňa dopravné vybavenie územia, ktorým sú najmä pozemné komunikácie, železničná infraštruktúra, koľajové dráhy, lanové dráhy, infraštruktúra civilného letectva, prístavy a vodné cesty a prepojovacie body medzi sieťami rôznych druhov dopravy a ich súčastí

3.1.3  Prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín) a ich ochranné pásma, chránené rybie a poľovné oblasti
Zdôvodnenie: Potrebné je podchytiť všetky prvky, ktoré môžu prispieť k ekologickej stabilite a ekologickej konektivite
3.1.4  Významné prírodné prvky bez legislatívnej ochrany (migračné trasy živočíchov, nelesná drevinová vegetácia, genofondové plochy a i.)

3.2.2  Antropogénne (kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, svetelné znečistenie, hluk, skládky a iné environmentálne záťaže, priemyselné plochy, tzv. kultúrna step, erózia, umelé a výrazne ovplyvnené vodné útvary, intenzívna doprava, energetická infraštruktúra, oplotenia a iné bariérové prvky, výskyt inváznych druhov a pod.)
Zdôvodnenie: Potrebné je zdôrazniť antropogénne vplyvy a javy vyžadujúce riešenia, vrátane svetelného znečistenia ovplyvňujúceho životné prostredie mnohých živočíchov, bariérové prvky vrátane vedení stredného a vysokého napätia, rozsiahlych oplotených plôch na poľnohospodárskych pozemkoch, poľovných oborách, priemyselných a vojenských areáloch a pod.

SYNTÉZOVÁ ČASŤ
5.1     Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicky stabilných plôch: lesy, trvalé trávne porasty, prírodné vodné prvky, mokrade atď. k ekologicky nestabilným plochám: zastavané územia, dopravná infraštruktúra, komunikácie, výrobné areály, environmentálne záťaže, skládky, umelé a výrazne ovplyvnené vodné útvary, intenzívne využívané plochy poľnohospodárskej pôdy atď.; stanovenie koeficientu ekologickej stability)
Zdôvodnenie: Potrebné je odlíšiť prírodné a zmenené vodné útvary

5.3     Hodnotenie biotopov a druhov (rozmanitosť biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených druhov, modelovanie vhodnosti biotopov ako súčasti ekologickej siete - jadrových zón, ekologických koridorov a interakčných prvkov pre vybrané chránené druhy živočíchov).
Zdôvodnenie: V texte v zátvorke sa požaduje aj hodnotenie druhov