LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.)
Pripomienka k: § 22, nový odsek 16
Dátum vytvorenia: 27.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Doplniť nový ods. 16: 
„(16) Na plánovaný výrub drevín v ochranných pásmach líniových stavieb xx) podľa § 47 ods. 7 zákona sa nevzťahujú ustanovenia odseku 13 písm. b), e) a f), a odseku 14 a 15.“  

Poznámka pod čiarou: 
xx) § 139 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Odôvodnenie: 
V prípade výrubu drevín v ochranných pásmach líniových stavieb je pre identifikáciu drevín, ktoré budú výrubom dotknuté, neúčelné, administratívne neprimerane zaťažujúce a v mnohých prípadoch prakticky neuskutočniteľné uvádzať zoznam všetkých parciel, špecifikáciu jednotlivých drevín, ich počet a obvod kmeňa. Takéto výruby sa týkajú líniových stavieb v rozsahu niekoľko desiatok tisíc kilometrov a uskutočňujú sa pravidelne v niekoľko ročných cykloch. Súpis drevín pred ich výrubom v ochranných pásmach, ktoré majú zákonom dané parametre, je neúčelná, časovo náročná a znamená značné administratívne zaťaženie a neprimerane vysoké náklady ako na strane prevádzkovateľov líniových stavieb ako aj na strane orgánov štátnej správy.
Rovnako je neopodstatnené predkladať odôvodnenie nevyhnutnosti výrubu, ak oprávnenie a podmienky jeho uskutočnenia vyplývajú priamo zo zákona.