LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 27.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame doplniť doložku vybraných vplyvov o všetky vplyvy, ktoré vyplývajú z navrhovanej úpravy predloženého materiálu vo vybraných oblastiach, vrátane doplnenia príslušných analýz vplyvov.  
Odôvodnenie  
V doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že návrh vyhlášky nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti, keďže tieto vplyvy  vyplývajú už z platných právnych predpisov – zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích právnych predpisov a právna úprava návrhu vyhlášky v rozsahu, v akom dochádza k zmenám platnej právnej úpravy, takéto vplyvy nemá. Ako však vyplýva aj z uplatnených pripomienok, je zrejmé, že prijatím navrhovanej právnej úpravy dochádza k vplyvom na vyššie uvedené vybrané oblasti. Pozitívny vplyv na životné prostredie je vyvážený negatívnymi vplyvmi v iných vybraných oblastiach.  Pravdivé a komplexné posúdenie vybraných vplyvov a ich podrobné analyzovanie považujeme za kľúčové pre akceptovanie celého navrhovaného materiálu. 
Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú.