LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.)
Pripomienka k: § 22 ods. 9
Dátum vytvorenia: 27.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Na koniec odseku doplniť text: 
„Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie aj výskyt dreviny v ochrannom pásme podľa osobitných predpisov x).“
Poznámka pod čiarou: 
x)  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Odôvodnenie: 
Napr. podľa § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ povolenia na podnikanie v energetike alebo ním poverená osoba oprávnený pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení. Uvedené oprávnenie vykonáva držiteľ povolenia pravidelne tak, aby predchádzal ohrozeniu bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky elektroenergetického zariadenia. V takom prípade postupuje podľa § 47 ods. 7 ZOPK a skutočnosť, že chce vyrúbať devinu, písomne oznámi orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred plánovaným uskutočnením výrubu. Sú však situácie, keď je potrebné odstrániť dreviny zasahujúce do ochranného pásma, pričom tento zásah nemusel nastať nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, ale prirodzeným rastom dreviny. Drevina nachádzajúce sa v ochrannom pásme bezprostredne ohrozuje bezpečnú prevádzku energetického zariadenia, príp. bezpečnosť osôb, ktoré vykonávajú práce na elektroenergetickom zariadení. Obdobné situáciu môžu nastať aj v prípade ochranných pásiem podľa ďalších osobitných predpisov.