LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: prílohe č. 27 návrhu vyhlášky
Dátum vytvorenia: 27.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V prílohe č. 27 žiadame časť A doplniť bodom 1.6, ktorý znie: 
„1. 6 Prehľad foriem vlastníctva a identifikácia pozemkov vo vlastníctve štátu“.
Odôvodnenie 
Žiadame obsah projektu ochrany chráneného územia v prílohe č. 27 doplniť prehľadom o formách vlastníckeho práva k pozemkom na chránenom území a osobitne identifikovať pozemky vo vlastníctve štátu. Doplnenie tejto informácie umožní vlastníkom, správcom a užívateľom dotknutých území mať prehľad o zámeroch orgánov ochrany životného prostredia na obhospodarovaných pozemkoch. Týmto tiež dôjde k presnej identifikácii územia a predíde sa chybám, ktoré sa vyskytli v minulosti napr. pri vyhlasovaní lokalít Karpatské bukové pralesy v dôsledku nesúladu medzi textovou a mapovou časťou projektu ochrany chráneného územia. 
Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú.