LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.)
Pripomienka k: § 1 ods. 2 písm. e)
Dátum vytvorenia: 27.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Vypustiť § 1 ods. 2 písm. e)  

Odôvodnenie: 
V prílohe č. 1 časť A návrhu vyhlášky je uvedený stĺpec „Záber biotopu“, pričom v Poznámke č.4 sa uvádza: „Biotopy, u ktorých nie je možný žiadny záber, sú označené znakom x.“ Návrh vyhlášky neuvádza, čo sa myslí záberom biotopu. Ak však návrh vyhlášky obsahuje text, že nie je možný žiadny záber, predpokladáme, že sa tým myslí absolútny zákaz záberu biotopu a orgán ochrany prírody v konaní na túto skutočnosť môže v zmysle § 1 ods. 2 návrhu vyhlášky „prihliadať“ len tak, že záber v každom prípade zakáže. Uvedený postup je v rozpore s § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody (ďalej len „ZOPK“) a čl. 6 ods.3 a 4 smernice rady č. 92/43/EHS z 21.5.1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, pretože vôbec nezohľadňuje posudzovanie plánov a projektov realizovaných z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných opatrení. Zároveň v prípade biotopov, pri ktorých je v Prílohe č. 1 návrhu vyhlášky uvedená nemožnosť záberu, odpadá pre orgán ochrany prírody akékoľvek posudzovanie ďalších kritérií uvedených v § 1 ods. 2 návrhu vyhlášky.