LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: prílohe č. 20 návrhu vyhlášky
Dátum vytvorenia: 27.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Žiadame prílohu č. 20 doplniť bodom 3.4, ktorý znie: 
„3.4 Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy“. 
Odôvodnenie 
V § 54 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov sa uvádza, že programy starostlivosti o chránené územia, na ktorých sa nachádzajú lesné pozemky, a programy starostlivosti o lesy, ktoré sa uplatňujú v chránených územiach, sa vypracúvajú so zohľadnením výsledkov komplexného zisťovania stavu lesa, rámcového plánovania a určených modelov hospodárenia po dohode s organizáciou ochrany prírody. V rámci obsahu programov starostlivosti o chránené územia návrhu vyhlášky je preto potrebné uviesť aj rámcové plánovanie hospodárenia vo vzťahu k lesným biotopom, a to v časti týkajúcej sa cieľov ochrany chráneného územia a opatrení na ich dosiahnutie. 
Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú.