LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: prílohám č. 5 a 7 k návrhu vyhlášky
Dátum vytvorenia: 27.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vlka dravého (Canis lupus) vypustiť zo zoznamu chránených živočíchov v prílohe č. 5 a uviesť ho medzi vybranými druhmi živočíchov v prílohe č. 7. 
Odôvodnenie
Vlk dravý (Canis lupus) si v Slovenskej republike nevyžaduje takú prísnu úpravu, ako sa navrhuje v predloženej právnej úprave. V súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že vlk dravý je na Slovensku v nepriaznivom stave. Nie je žiadny relevantný vedecký dôkaz na jeho vyhlásenie za chráneného živočícha a nie je ani preukázané, že by bola populácia vlka ohrozená alebo jeho početnosť klesala. V súčasnosti je vykonávaný jeho aktívny manažment podľa schváleného programu starostlivosti o vlka dravého. Zaradením vlka dravého medzi chránené živočíchy si Slovenská republika znemožní budúce riešenie problematiky zvýšeného výskytu vlka na svojom území. Z európskej legislatívy (príloha V k smernici 92/43/EHS v platnom znení) takéto obmedzenia pre Slovenskú republiku nevyplývajú. Slovenská republika si tiež uplatnila výhradu podľa Bernského dohovoru v súlade s článkom 22, ods. 1 dohovoru vo vzťahu k vlkovi dravému (Canis lupus), ktorá umožňuje reguláciu jeho početnosti v prírodných ekosystémoch. V dôsledku prijímania povinných preventívnych opatrení a narastajúcich škôd na voľne pasúcich hospodárskych zvieratách možno predpokladať ďalší úpadok podnikania a tradičného obhospodarovania vidieckej krajiny, a tým aj ďalšie znižovanie potravinovej sebestačnosti, a to najmä v chudobných a finančne poddimenzovaných regiónoch. V prípade, že by bolo vedecky preukázané ohrozenie priaznivého stavu populácie vlka, možno hneď uplatniť nulovú kvótu jeho lovu a prijímať ďalšie opatrenia pre dosahovanie priaznivého stavu jeho populácie. 
Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú.