LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 33 návrhu vyhlášky
Dátum vytvorenia: 27.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Ustanovenie § 33 žiadame prepracovať v súčinnosti s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.    
Odôvodnenie 
Podľa § 61 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov má podmienky zámeny a výkupu pozemkov ustanoviť Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Slovenským pozemkovým fondom  všeobecne záväzným právnym predpisom, pričom návrh vyhlášky s úpravou podmienok zámeny pozemkov bol predložený do legislatívneho procesu bez predchádzajúcej súčinnosti s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. Navrhovanú úpravu § 33 je potrebné dôsledne posúdiť v súčinnosti so zainteresovanými subjektmi. Napríklad podľa navrhovaného § 33 ods. 5 má správca pozemkov vo vlastníctve štátu na základe žiadosti organizácie ochrany prírody určiť pozemky vhodné na zámenu a výsledok oznámiť v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak neurčí pozemky na zámenu, môže uviesť ako dôvod iba skutočnosti uvedené v § 61 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo nepovažujeme za postačujúce. Ďalšími závažnými dôvodmi odmietnutia zámeny pozemkov môže byť napríklad nedokončená transformácia vlastníckych a užívacích vzťahov k pozemkom, prebiehajúce reštitúcie a pod.
Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú.