LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 17 návrhu vyhlášky
Dátum vytvorenia: 27.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 17 ods. 1 navrhujeme písmeno c) upraviť nasledovne:
„c) iné vhodné nezameniteľné označenie určené okresným úradom na základe stanoviska organizácie ochrany prírody, ak podľa vyjadrenia veterinárneho lekára nie je vhodné označenie podľa písmen a) a b).“.
Odôvodnenie
V navrhovanom znení § 17 ods. 1 písm. c) odporúčame opraviť chybu vo vnútornom odkaze a navrhujeme správne  odkázať na § 17 ods. 1 písm. a) a b).