LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 1 ods. 2 písm. e) a k prílohe č. 1 návrhu vyhlášky
Dátum vytvorenia: 27.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 1 ods. 2 žiadame vypustiť písmeno e) a zároveň v prílohe č. 1 žiadame vypustiť stĺpec „záber biotopu“.
Odôvodnenie
V § 1 ods. 2 písm. e) a v prílohe č. 1 sa uvádza slovné spojenie „záber biotopu“. V poznámke pod čiarou č. 4 v prílohe č. 1 sa uvádza, že „Biotopy, u ktorých nie je možný žiadny záber, sú označené znakom x.“. Návrh vyhlášky neobsahuje vymedzenie slovného spojenia „záber biotopu“, rovnako neopisuje ani jeho podmienky. Rovnako zo znenia poznámky č. 4 v prílohe č. 1 nevyplýva význam slov „nie je možný žiadny záber“. Znakom „x“ sa navrhuje označiť množstvo biotopov, a to prioritných, ako aj neprioritných, ale z materiálu nevyplýva kritérium, na základe ktorého sa takto biotopy označujú. Predpokladáme, že označenie týmto znakom znamená zákaz akéhokoľvek zásahu do biotopu, prípadne akéhokoľvek využitia (záberu) územia, teda bezzásahovosť na území a úplná ochrana biotopu bez možnosti vydania súhlasu. Máme za to, že takto navrhované znenie je nad rámec § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a čl. 6 ods. 3 a 4 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení. 
Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú.