LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecná k materiálu
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Po dopracovaní materiálu v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny, legislatívnymi pravidlami vlády SR a jednotnou metodikou na posudzovanie vplyvov, ako aj vzhľadom na rozsah uplatnených pripomienok, návrh opätovne predložiť na medzirezortné pripomienkové konanie.
Odôvodnenie: predkladaný návrh vyhlášky bol vypracovaný a predložený na medzirezortné pripomienkové konanie v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny (pozri pripomienku k § 33), ktorý predpokladá vypracovanie niektorých ustanovení po dohode viacerých subjektov, avšak žiadna takáto dohoda ani snaha o jej dosiahnutie nebola zo strany MŽP SR vyvinutá (nebolo ani len zvolané žiadne spoločné rokovanie dotknutých subjektov). Zároveň nie sú nové požiadavky a dopady vyplývajúce z predmetného návrhu zohľadnené v doložke vplyvov (pozri pripomienku k doložke vplyvov) a nie je v nej ani uvedené stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK, preto je zrejmé, že návrh pred jeho predložením nebol predmetom PPK, čo je v rozpore s čl. 12 v spojitosti s čl. 37 bodom 2 legislatívnych pravidiel vlády SR a jednotnou metodikou na posudzovanie vplyvov (oba materiáli schválené uznesením vlády SR), pričom materiál vypracovaný v rozpore s týmito pravidlami nesmie byť predkladaný do ďalšieho legislatívneho procesu, t. j. na medzirezortné pripomienkové konanie.