LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: prílohe č. 27 časti A bodu 4
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V prílohe č. 27, časti A., žiadame bod 4 „4. Návrh riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania“ doplniť o podbody takto: 
 „4.3. Určenie predpokladaného vplyvu na zamestnanosť“ a
„4.4. Zoznam pozemkov oslobodených od dane z pozemkov“.
Odôvodnenie: Pre občanov, žijúcich a pracujúcich na dotknutých územiach je nutné vedieť a porozumieť, aké prínosy im prípadná ochrana prírody prináša, resp. aký vplyv má na ich živobytie. Je povinnosťou vyhotoviteľov projektu ochrany zhodnotiť vplyvy na zamestnanosť v regióne, pre ktorý sa projekt ochrany vypracúva.V súvislosti sa zainteresovaním samospráv, vlastníkov a správcov pozemkov vo vlastníctve štátu do aktivít ochrany prírody zo strany orgánov ochrany životného prostredia je potrebné tieto subjekty čo najpresnejšie informovať o vplyve potenciálnych obmedzení. Pre mnohé obce v SR je daň z pozemkov hlavným príjmom, vyhotoviteľ projektu ochrany je povinný podať základnú informáciu o výške finančných prostriedkov, s ktorými rozpočty samospráv nemôžu počítať.