LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: prílohe č. 20 bodu 3
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V prílohe č. 20 žiadame v bode 3 „3. Ciele ochrany chráneného územia a opatrenia na ich dosiahnutie“ doplniť podbod  „3.4. Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy“.
Odôvodnenie: Podľa § 54 ods. 6 zákona o ochrane prírody   ,,Programy starostlivosti o chránené územia, na ktorých sa nachádzajú lesné pozemky, a programy starostlivosti o lesy, ktoré sa uplatňujú v chránených územiach, sa vypracúvajú so zohľadnením výsledkov komplexného zisťovania stavu lesa, rámcového plánovania a určených modelov hospodárenia po dohode s organizáciou ochrany prírody.“ Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby tieto boli uvedené aj v PS o CHÚ a slúžili ako podklad pre vypracovanie ďalšej dokumentácie ochrany prírody, vrátane rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk orgánov a organizácie ochrany prírody.