LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 34 ods. 4 až 8
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť odseky 4 až 8. Odôvodnenie: v zmysle § 72 ods. 9 zákona o ochrane prírody   ministerstvo ustanoví  „podrobnosti o zápise do zoznamu členov stráže prírody“ všeobecne záväzným právnym predpisom. V návrh však nad rámec zákona  rieši problematiku prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti, rieši postavenie a kompetencie „čakateľa stráže prírody“, resp. upravuje kompetenciu organizácie ochrany prírody a krajiny vo väzbe na „posúdenie splnenia podmienky“ na skúšku. Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že tieto ustanovenia sú nad rámec § 72 ods. 9 a nesúhlasíme s nimi.