LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K § 24 ods. 8 až 11 a 14
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť  odseky 8 až 11 a 14. Odôvodnenie: Podľa § 52 ods. 1  zákona o ochrane prírody jednoznačne vyplýva, že osobitne „chránené časti prírody a krajiny“ sa „označujú tabuľami so štátnym znakom Slovenskej republiky a nápisom“. Predkladateľ návrhu  v odsekoch 8 až 10 navrhuje označovanie nad rámec zákona. Takéto označovanie je nad rámec zákona a žiadame ho vypustiť. Podľa § 52 ods. 4 ministerstvo ustanoví podrobnosti o označení osobitných častí prírody a krajiny všeobecne záväzným právnym predpisom, teda nie je zmocnené na riešenie „pečenia identifikácie lomových bodov“ podľa ods. 10 a 11. Zároveň oplotenie územia, „ak si to vyžaduje ochrana“, nie je možné považovať za označenie chráneného územia v súlade so zákonom o ochrane prírody.