LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 7 písm. a) bodu 16
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 7 písm. a) bode 16 žiadame vypustiť slová „a v zónach 300m od mokradí“.
Odôvodnenie: podľa § 65 ods. 7 zákona č. 274/ 2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zakazuje používanie oloveného streliva pri love vodného vtáctva v mokradiach. Predkladateľ návrhu vyhlášky neodôvodnil rozšírenie územia so zákazom použitia oloveného streliva pri love vtáctva o plochu 300 m od mokradí. V súčasnosti sa EK zaoberá návrhom nariadenia, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pričom pokiaľ ide o olovo v strelive používanom v mokradiach a v ich okolí sa zatiaľ len navrhuje zákaz používania oloveného streliva v zóne 100 m od mokradí. Slovenská republika vyjadrila v doterajšom procese s týmto návrhom nesúhlas. Paradoxne, návrh vyhlášky bez akéhokoľvek zdôvodnenia navrhuje zónu až 300 m, čo je v rozpore s doteraz prezentovaným stanoviskom Slovenskej republiky a je jednoznačným príkladom uplatňovania goldplatingu, teda obmedzení nad nevyhnutný rámec vyplývajúci z práva EÚ. Z uvedeného dôvodu nesúhlasíme s týmto návrhom a žiadame ho vypustiť.