LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 5 ods. 3
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
18. V § 5 žiadame vypustiť odsek 3 v celom rozsahu. 
Odôvodnenie: predmetným ustanovením sa ukladá povinnosť „zisťovať“ chránené živočíchy a vyhotovovať odborné posudky v pôsobnosti organizácie ochrany prírody avšak dávať povinnosti a kompetencie vykonávacím predpisom je neprípustné. Toto ustanovenie je nad rámec zmocnenia podľa § 35 ods. 9 zákona o ochrane prírody.