LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 5 ods. 1
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 5 ods. 1 žiadame v prvej vete vypustiť slová „a ich bezprostrednom okolí“ a druhú vetu žiadame vypustiť v celom rozsahu. Odôvodnenie: V zmysle § 35 ods. 9 zákona o ochrane prírody všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov. Predkladateľ v odseku 1 definuje základ ochrany tým, že špecifikuje miesta ich ochrany. V rámci toho ustanovuje ochranu na území  „bezprostredného okolia“, ktoré definuje ako „taký priestor, do ktorého zásah môže mať negatívny vplyv na ďalšiu existenciu alebo úspešnosť reprodukcie chráneného živočícha“. Nie je však zrejmé, kto a na základe čoho „určí“ toto územie. Domnievame sa, že táto „povinnosť“ by mala byť kompetenciou orgánu ochrany prírody, avšak dávať povinnosti a kompetencie vykonávacím predpisom je neprípustné. Toto ustanovenie je nad rámec zmocnenia podľa § 35 ods. 9 a nesúhlasíme s ním.