LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K § 3 ods. 1 a 2 a prílohám č. 4 a 5
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť všetky novo navrhnuté druhy zaradené medzi chránené druhy v prílohách č. 4 a 5. Odôvodnenie: Zaradenie každého nového druhu je potrebné posúdiť komplexne a až na základe takéhoto, verejne komunikovaného a odborne odôvodneného návrhu je opodstatnené zaradiť nový druh do zoznamu chránených druhov. Ako príklad takéhoto komplexného návrhu môžeme použiť príklad zo zaraďovania inváznych druhov do zoznamu inváznych druhov Európskej únie, ako aj národného zoznamu, na ktorý sa spôsob prijímania do zoznamu EÚ primerane použije. Ide o použitie čl. 4 ods. 3 a čl. 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú.v.EÚL317,
4. 11. 2014) podľa ktorých:
„Čl. 4 ods. 3. Invázne nepôvodné druhy sa zaradia do zoznamu Únie len vtedy, ak spĺňajú všetky tieto kritériá: 
a) na základe dostupných vedeckých dôkazov sa zistilo, že sú nepôvodné na území Únie s výnimkou najvzdialenejších regiónov; 
b) na základe dostupných vedeckých dôkazov sa zistilo, že dokážu vytvoriť životaschopnú populáciu a šíriť sa v životnom prostredí za súčasných podmienok alebo za predvídateľných podmienok zmeny klímy v jednom biogeografickom regióne, ktorý si delia viac ako dva členské štáty, alebo v jednom morskom subregióne s výnimkou ich najvzdialenejších regiónov; 
c) na základe dostupných vedeckých dôkazov je pravdepodobné, že budú mať významný nepriaznivý vplyv na biodiverzitu alebo súvisiace ekosystémové služby a mohli by mať nepriaznivý vplyv aj na ľudské zdravie alebo hospodárstvo; 
d) na základe posúdenia rizík vykonaného podľa článku 5 ods. 1 je preukázané, že na zabránenie ich introdukcii, udomácneniu alebo šíreniu je potrebná spoločná činnosť na úrovni Únie; 
e) je pravdepodobné, že ich zaradením do zoznamu Únie sa účinne zabráni ich nepriaznivému vplyvu alebo sa ich nepriaznivý vplyv minimalizuje alebo zmierni.

Čl. 5 ods. 1  Na účely článku 4 sa posúdenie rizík vykoná vo vzťahu k súčasnej a potenciálnej oblasti výskytu invázneho nepôvodného druhu, a to so zreteľom na tieto prvky: 
a) opis druhu vrátane jeho taxonomickej identity, jeho histórie a oblasti jeho prirodzeného výskytu a potenciálnej oblasti jeho výskytu; 
b) opis spôsobov a dynamiky jeho rozmnožovania a šírenia vrátane posúdenia, či existujú environmentálne podmienky potrebné na jeho rozmnožovanie a šírenie; 
c) opis možných prienikových ciest introdukcie a šírenia druhu, úmyselného aj neúmyselného, ktorý v prípade potreby zahŕňa uvedenie komodít, s ktorými sa druh vo všeobecnosti spája; 
d) dôkladné posúdenie rizík introdukcie, udomácnenia a šírenia v príslušných biogeografických regiónoch za súčasných podmienok a za predvídateľných podmienok zmeny klímy; 
e) opis súčasného rozšírenia druhu vrátane uvedenia, či sa druh už vyskytuje v Únii alebo v susedných krajinách, a prognózy jeho pravdepodobného rozšírenia v budúcnosti; 
f) opis nepriaznivého vplyvu na biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby vrátane vplyvu na pôvodné druhy, chránené lokality, ohrozené biotopy, ako aj na ľudské zdravie, bezpečnosť a hospodárstvo vrátane posúdenia možného budúceho vplyvu so zreteľom na dostupné vedecké znalosti; 
g) posúdenie potenciálnych nákladov na odstránenie škôd; 
h) opis známych použití pre druh a sociálnych a hospodárskych prínosov vyplývajúcich z týchto použití.“.

Na základe uvedeného pred zaradením každého nového druhu do zoznamu chránených druhov žiadame predložiť najmä:
1. odôvodnenie návrhu a na základe akých vedeckých dôkazov sa navrhlo zaradenie druhu medzi chránené druhy
2. opis druhu vrátane jeho taxonomickej identity, jeho histórie a oblasti jeho prirodzeného výskytu a potenciálnej oblasti jeho výskytu (potenciálne vhodné biotopy pre druh)
3. opis spôsobov a dynamiky jeho rozmnožovania a šírenia vrátane posúdenia, či existujú environmentálne podmienky potrebné na jeho rozmnožovanie a šírenie
4. opis vhodných biotopov druhu, veľkosti biotopu v rámci územia SR 
5. vedecké dôkazy a popis ohrozenosti druhu a jeho prirodzených biotopov, vrátane popisu jednotlivých hrozieb
6. výsledky dlhodobého (nie náhodných zistení) monitoringu druhu na území Slovenskej republiky
7. posúdenie dopadov zaradenia druhu medzi chránené živočíchy (prínosy, náklady)
8. opis známych použití pre druh a sociálnych a hospodárskych prínosov vyplývajúcich z týchto použití, ako aj dopadov obmedzení takýchto použití z dôvodu zaradenia druhu medzi chránené druhy
9. odhad nákladov na ochranu druhu (len zaradenie medzi chránené druhy bez zabezpečenia ich ochrany nemá reálne opodstatnenie).