LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 3 ods. 2 a prílohe č. 5
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V  prílohe č. 5 žiadame vypustiť druh Canis lupus – vlk dravý. Odôvodnenie: Slovenská populácia vlka dravého si nevyžaduje prísnu ochranu, čo deklaruje aj to, že nie je zaradená v SMERNICI RADY 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín v prílohe IV - DRUHY ŽIVOČÍCHOV A RASTLÍN EURÓPSKEHO VÝZNAMU, KTORÉ SI VYŽADUJÚ PRÍSNU OCHRANU. Slovenská populácia vlka dravého je zaradená do prílohy V  - DRUHY ŽIVOČÍCHOV A RASTLÍN EURÓPSKEHO VÝZNAMU, KTORÝCH ODCHYT A ZBER A VYUŽÍVANIE MÔŽE PODLIEHAŤ URČITÝM REGULAČNÝM OPATRENIAM. Populácia vlka dravého na Slovensku je v priaznivom stave, jeho početnosť narastá a zväčšuje sa aj areál jeho rozšírenia, čo vyplýva z monitoringu, ktorý zabezpečuje MPRV SR, ako aj zo zisťovania stavov zveri realizovaného podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa informácie MŽP SR aj rezort životného prostredia v súčasnosti realizuje monitoring vlka, pričom výsledky monitoringu ešte nie sú k dispozícii. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by bola populácia vlka dravého ohrozená a jeho početnosť klesala, nie je relevantný dôvod na vyhlásenie vlka dravého za chráneného živočícha. Rezort životného prostredia by mal najskôr získať údaje z realizovaného monitoringu vlka dravého, tieto následne vyhodnotiť a spracovať a až na základe relevantných dát a ich odborného vyhodnotenia by mal prehodnotiť stupeň ochrany vlka dravého. Žiadame, aby rezort životného prostredia rozhodoval na základe odbornosti, relevantných dát a nie pod vplyvom emócií a pod nátlakom laickej verejnosti.
V dôvodovej správe je zaradenie vlka dravého medzi chránené živočíchy odôvodnené potrebou zabezpečiť priaznivý stav jeho populácie v okolitých štátoch. Takéto odôvodnenie je absolútne nedostatočné, nakoľko je v prvom rade na samotných okolitých štátoch, aby si vytvorili vhodné podmienky na to, aby bol vlk dravý na ich území v priaznivom stave. Slovenská republika dbá na to, aby lov vlka na Slovensku neohrozil populácie vlka v susedných štátoch, a to najmä tým, že v široko vymedzenom pohraničnom území sa vlk dravý už roky vôbec neloví. Okrem toho mnohé ďalšie krajiny EÚ v súčasnosti hlásia návrat vlka dravého na ich územia a zvyšujúcu sa jeho početnosť, pričom volajú práve po uvoľnení jeho ochrany a umožnení aktívne ho manažovať.