LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 3 ods. 1 a prílohe č. 4
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V prílohe č. 4 „zoznam chránených rastlín“, časť „A. Chránené rastliny, ktoré sa prirodzene vyskytujú na území Slovenskej republiky a ich spoločenská hodnota“, „Cievnaté rastliny“ žiadame vypustiť drevinu Populus nigra – topoľ čierny. Odôvodnenie: pri poznaní súčasného stavu, vývoja a uplatňovaní topoľa čierneho na území Slovenskej republiky, nie je predkladateľom návrhu vyhlášky dostatočne odôvodnené zaradenie do prílohy č. 4. Akékoľvek obmedzenia vo veci uplatňovania topoľa čierneho v podmienkach jeho rozšírenia na Slovensku znamenajú vážne socio-ekonomické dopady. S cieľom zachovania a zlepšovania stavu lužných ekosystémov je topoľ čierny jednou zo základných drevín. Akékoľvek neodôvodnené obmedzovanie uplatňovania topoľa čierneho považujeme, aj z hľadiska poznania stavu tejto dreviny a jej rozšírenia, za neopodstatnené.